Прозрачност без отговори

  28 Юни 2019, 09:13

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, който преди близо четири години обеща на гражданите прозрачно управление, не отговаря на адресираните до него писмени питания от общински съветници. Неглижирането на поставените въпроси не е прецедент, а вече практика, стана ясно на проведената вчера сесия на Общински съвет. Само в рамките на едно заседание двама общински съветници отбелязаха, че не са получили очакваните отговори. Кметът Ивайло Симеонов месеци наред не предоставя информация по питанията на общинския съветник от „Роден край-Възраждането” Бойко Савов. Писмата от Савов са общо четири, две от които за предоставяне на гражданските договори сключени от Симеонов в качеството му на кмет и на договорите с фирми за външни услуги. По тях бе предоставена само частична информация, като кметът отказа да покаже договорите под предтекст, че те съдържат лични данни. Савов поиска становище от Комисия за защита на личните данни, от където изразиха категорично становище, че няма пречка общинските съветници да видят договорите. Договори обаче и до момента кмета не е предоставил. Без никаква реакция от страна на Симеонов са останали и другите две питания от Бойко Савов – за концесията в Габра и за направените разходи за култура и субсидии за читалищата. Отзвук от страна на кмета няма и по питането на общинския съветник от ГЕРБ Борислав Тонев. На сесията през месец май той както устно, така и писмено настоя кмета Симеонов да предостави справка за субсидиите, изплатени на футболните клубове. Това трябваше да стане на днешната сесия на Общински съвет. От нея обаче отсъстваха, както информацията, така и кмета. Това е в пълно противоречие с действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет. В него точно е записано, че „Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. Чл.113 Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на Общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.Чл.114 (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако об-щинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание;Чл.115 (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началотона всяко заседание;(2)Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 3 дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори;(3)Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието;” Заради практиката да не се отговаря на определени въпроси, днес местният парламент отново гласува кметът да отговори на питанията – пак до следващото заседание на Общински съвет, което ще се проведе през месец юли. Това ще бъде предпоследната сесия на този Общински съвет. Той ще се събере за последен път през септември, след което ще започне предизборна кампания за местни избори.

netNEWSbg.com

Анкета

Какви трябва да са приоритетите на бюджет 2019 на Община Елин Пелин?


  Виж резултатите